Zapytanie ofertowe

Zapytanie ofertowe

Zwracam się z prośbą o złożenie oferty na:

  1. Mały ciągnik rolniczy
  2. Przyczepę rolniczą, jednoosiową 3,5 T
  3. Ładowacz czołowy do ciągnika

Opis przedmiotu zamówienia:

  1. 1. Mały ciągnik rolniczy do prac polowych i transportu drogowego, o mocy do 50 KM, z kabiną, mechaniczną skrzynią biegów, ( wskazany rewers), przystosowany do obsługi maszyn rolniczych w rodzaju kosiarek, kultywatorów, rozsiewaczy oraz do ciągania przyczep (pneumatyka hamulcowa).
  2. Przyczepa rolnicza, jednoosiowa o ładowności około 3,5 tony z trójstronnym wywrotem hydraulicznym. Homologowana do ruchu po drogach publicznych.
  3. Ładowacz czołowy do ciągnika rolniczego o udźwigu do 1,5 tony , wyposażony w „łyżkę” i „paleciak”

Kryteria oceny ofert – wybór najkorzystniejszej oferty nastąpi w oparciu o następujące kryteria:

L.p. Nazwa kryterium Waga kryterium
1. Cena netto 40%
2. Długość okresu gwarancji 10%
3. Ocena własna przydatności oferowanych maszyn w warunkach obiektu hodowli ryb 35%
4. Opinie użytkowników 15%

Zamawiający zastrzega wybór oferty kompleksowej – zawierającej wszystkie maszyny ujęte w zapytaniu. Oferty niekompletne nie będą rozpatrzone. Wybór oferty nastąpi na zasadzie oceny punktowej. Punkty przyznane za poszczególne kryteria podlegają sumowaniu. Maksymalna ilość przyznanych punktów wynosi 100.

Opis sposobu przyznawania punktacji:

  1. Cena netto oferty:

Znaczenie procentowe kryterium:40 %. Zasady punktacji: liczymy iloraz łącznej wartości netto ceny najniższej oferty do oferty badanej, następnie wynik mnożymy x 100, otrzymany iloczyn mnożymy x wskaźnik procentowy tj. 0,40. Maksymalna liczba punktów 40.

  1. Długość okresu gwarancji:

Znaczenie procentowe kryterium : 10 %. Zasady punktacji: za pierwsze 12 m-cy 0 pkt, za każde następne 12 m-cy 1 pkt . Punkty podlegają sumowaniu za każde następne 12 m-cy i każdy składnik zamówienia,  maksymalnie do 10-ciu.

  1. Ocena własna przydatności oferowanych maszyn w warunkach obiektu hodowli ryb:

W związku z występowaniem na rynku rozmaitości typów i modeli ciągników, przyczep oraz ładowaczy, zamawiający zastrzega sobie dokonanie subiektywnej oceny oferowanych maszyn pod kątem praktycznej przydatności w pracy w specyficznych warunkach obiektu hodowli ryb. Oceny dokonamy w oparciu o specyfikację techniczną oferowanych maszyn oraz o doświadczenia własne i zatrudnionych na obiekcie pracowników- przyszłych operatorów w/w sprzętu.

Znaczenie procentowe kryterium: 35 %. Zasady punktacji: ciągnik w ocenie pełnej przydatności 20 pkt, przyczepa w ocenie pełnej przydatności 10 pkt, ładowacz w ocenie pełnej przydatności 5 pkt. Punkty sumowane, maksymalnie dla kryterium 35.

  1. Opinie użytkowników:

Zamawiający po otrzymaniu ofert pozyska opinie od użytkowników oferowanych maszyn w aspekcie prostoty i łatwości obsługi, trwałości i bezawaryjności oraz skuteczności i kosztów serwisu gwarancyjnego i pogwarancyjnego. Znaczenie procentowe kryterium: 15 %, zasady punktacji: za opinię negatywną 0 pkt, za opinię pozytywną 3 pkt, za opinię bardzo dobrą 5 pkt. Punkty sumują się za każdą maszynę z oferty. Maksymalna liczba punktów dla kryterium  wynosi 15. W Przypadku braku jakiejkolwiek opinii przyznajemy 5 pkt, jak za opinię bardzo dobrą.

Termin składania ofert.

Termin na złożenie oferty wynosi 14 dni od dnia  zamieszczenia  zapytania ofertowego na stronie internetowej gospodarstwa.

W ramach postępowania wyklucza się możliwość udzielenia zamówienia podmiotom powiązanym osobowo lub kapitałowo z zamawiającym.

W przypadku braku złożenia co najmniej dwóch ofert zgodnych z zapytaniem ofertowym postępowanie zostanie unieważnione.

Ofertę należy złożyć w siedzibie gospodarstwa, ul. Młodkowskiego 22 w Mrągowie, kod pocztowy 11-700, lub na pocztę elektroniczną, adres gospryb@onet.eu 

Złożona oferta powinna zawierać co najmniej:

– dane identyfikujące oferenta tj. nazwę i dokładny adres

-opis nawiązujący do opisu przedmiotu zamówienia, wraz z opisem parametrów technicznych  maszyn

– wartość oferty netto/brutto

W przypadku pytań lub wątpliwości prosimy o kontakt pod nr tel. 602 137 076.

 

pobierz

Zapytanie ofertowe

Zapytanie ofertowe

Gospodarstwo Rybackie Sp. z o.o. w Mrągowie ogłasza przetarg ofert na zakup łodzi patrolowej do zwalczania kłusownictwa.

1. Przedmiotem zamówienia jest łódź motorowa z laminatu o następujących parametrach:
a) długość – ok. 8 metrów.
b) szerokość – ok. 2,5 metra.
c) wysokość boczna - ok. 1,1 metra.
d) zanurzenie max. 0,4 metra.
e) jednostka napędowa - silnik zaburtowy minimum 60 kM.

2. Gospodarstwo Rybackie ustala kryteria punktowe, w skali od 0 do 10, przypisane do poszczególnych kryteriów oceny oferty - w przypadku ich spełnienia.

3. Termin składania ofert na zakup łodzi - 8.01 - 23.01 2019r.

4. Kryteria oceny oferty ustalone przez zamawiającego tj. Gospodarstwo Rybackie Sp. z o.o. w Mrągowie:
a) kryterium ceny łodzi w skali od 0 – 10 pkt. Przy czym 10 pkt zostanie przyznanych za ofertę o wartości do 200 000 zł. 5 pkt zostanie przyznanych za ofertę o wartości do 220 000 zł. a 0 pkt zostanie przyznanych za ofertę o wartości do 250 000 zł. brutto.
b) kryterium terminowości i sposobu finansowania zakupu łodzi w skali od 0 – 10 pkt.. Przy czym 10 pkt zostanie przyznanych za wykonanie łodzi w terminie 6 mc-y od daty podpisania umowy i bez współfinansowania. 5 pkt zostanie przyznanych za wykonanie łodzi w terminie 8 mc-y od daty podpisania umowy i przy współfinansowania wynoszącym 50%, 0 pkt zostanie przyznanych za wykonanie łodzi w terminie 12 mc-y od daty podpisania umowy i przy współfinansowania wynoszącym 80%

5. Z ogłoszonego przetargu na zakup łodzi patrolowej wykluczone są podmioty powiązane osobowo lub kapitałowo z Gospodarstwem Rybackim. Sp. z o.o. w Mrągowie.

6. W przypadku braku złożenia co najmniej dwóch ofert zgodnych z zapytaniem ofertowym Gospodarstwo Rybackie Sp. z o.o. w Mrągowie zastrzega sobie prawo do unieważnienia przetargu.

7. Powyższe zapytanie ofertowe zostało upublicznione na stronie internetowej Gospodarstwa Rybackiego Sp. z o.o. w Mrągowie w dniu 08.01.2019 r.

8. Postępowanie przetargowe zostanie udokumentowane protokołem potwierdzającym prawidłowość konkurencyjnego trybu wyboru wykonawcy.

Wymagania:

1. Kabina w części dziobowej
2. Tapicerowany fotel sternika i pasażera
3. Luk dachowy sterówki
4. Dwa boczne okna otwierane
5. Wycieraczka elektryczna
6. Maszt nawigacyjny
7. Trzy lampy nawigacyjne
8. Naświetlacze pokładu
9. Lampki oświetlenia kabiny
10. Sygnał dźwiękowy
11. Dwa koła ratunkowe z uchwytami
12. Poręcze dachowe
13. Trzy tablice elektryczne z 15 włącznikami i gniazdem ładowania
14. Wskaźnik rozładowania baterii
15. Kosz dziobowy
16. Kotwica z uchwytem
17. Zbiornik paliwa około 80 l + wlew + odpowietrzenie
18. Czujnik i wskaźnik poziomu paliwa
19. Dwa akumulatory + wyłącznik główny
20. Instalacja elektryczna
21. Pompa ręczna
22. Elektryczna pompa zęzowa z pływakiem automatycznym
23. Poręcze burtowe
24. Dwie rufowe platformy okołosilnikowe
25. Trzystopniowa drabinka zaburtowa
26. Pokrywa silnika
27. Dziobowy uchwyt holowniczy
28. Bosak z uchwytami
29. Koje kabinowe z materacami i bakistami na środki ratunkowe
30. Echosonda z GPS 9”
31. Podwójne dno z balastem betonowym 500-700kg
32. Stępki denne chroniące poszycie dna
33. Komory wypornościowe zapewniające niezatapialność łodzi
34. Materiał z którego jet wykonana jednostka - laminat poliestrowo-szklany

pobierz