Zapytanie ofertowe

Zwracam się z prośbą o złożenie oferty na:

  1. Mały ciągnik rolniczy
  2. Przyczepę rolniczą, jednoosiową 3,5 T
  3. Ładowacz czołowy do ciągnika

Opis przedmiotu zamówienia:

  1. 1. Mały ciągnik rolniczy do prac polowych i transportu drogowego, o mocy do 50 KM, z kabiną, mechaniczną skrzynią biegów, ( wskazany rewers), przystosowany do obsługi maszyn rolniczych w rodzaju kosiarek, kultywatorów, rozsiewaczy oraz do ciągania przyczep (pneumatyka hamulcowa).
  2. Przyczepa rolnicza, jednoosiowa o ładowności około 3,5 tony z trójstronnym wywrotem hydraulicznym. Homologowana do ruchu po drogach publicznych.
  3. Ładowacz czołowy do ciągnika rolniczego o udźwigu do 1,5 tony , wyposażony w „łyżkę” i „paleciak”

Kryteria oceny ofert – wybór najkorzystniejszej oferty nastąpi w oparciu o następujące kryteria:

L.p. Nazwa kryterium Waga kryterium
1. Cena netto 40%
2. Długość okresu gwarancji 10%
3. Ocena własna przydatności oferowanych maszyn w warunkach obiektu hodowli ryb 35%
4. Opinie użytkowników 15%

Zamawiający zastrzega wybór oferty kompleksowej – zawierającej wszystkie maszyny ujęte w zapytaniu. Oferty niekompletne nie będą rozpatrzone. Wybór oferty nastąpi na zasadzie oceny punktowej. Punkty przyznane za poszczególne kryteria podlegają sumowaniu. Maksymalna ilość przyznanych punktów wynosi 100.

Opis sposobu przyznawania punktacji:

  1. Cena netto oferty:

Znaczenie procentowe kryterium:40 %. Zasady punktacji: liczymy iloraz łącznej wartości netto ceny najniższej oferty do oferty badanej, następnie wynik mnożymy x 100, otrzymany iloczyn mnożymy x wskaźnik procentowy tj. 0,40. Maksymalna liczba punktów 40.

  1. Długość okresu gwarancji:

Znaczenie procentowe kryterium : 10 %. Zasady punktacji: za pierwsze 12 m-cy 0 pkt, za każde następne 12 m-cy 1 pkt . Punkty podlegają sumowaniu za każde następne 12 m-cy i każdy składnik zamówienia,  maksymalnie do 10-ciu.

  1. Ocena własna przydatności oferowanych maszyn w warunkach obiektu hodowli ryb:

W związku z występowaniem na rynku rozmaitości typów i modeli ciągników, przyczep oraz ładowaczy, zamawiający zastrzega sobie dokonanie subiektywnej oceny oferowanych maszyn pod kątem praktycznej przydatności w pracy w specyficznych warunkach obiektu hodowli ryb. Oceny dokonamy w oparciu o specyfikację techniczną oferowanych maszyn oraz o doświadczenia własne i zatrudnionych na obiekcie pracowników- przyszłych operatorów w/w sprzętu.

Znaczenie procentowe kryterium: 35 %. Zasady punktacji: ciągnik w ocenie pełnej przydatności 20 pkt, przyczepa w ocenie pełnej przydatności 10 pkt, ładowacz w ocenie pełnej przydatności 5 pkt. Punkty sumowane, maksymalnie dla kryterium 35.

  1. Opinie użytkowników:

Zamawiający po otrzymaniu ofert pozyska opinie od użytkowników oferowanych maszyn w aspekcie prostoty i łatwości obsługi, trwałości i bezawaryjności oraz skuteczności i kosztów serwisu gwarancyjnego i pogwarancyjnego. Znaczenie procentowe kryterium: 15 %, zasady punktacji: za opinię negatywną 0 pkt, za opinię pozytywną 3 pkt, za opinię bardzo dobrą 5 pkt. Punkty sumują się za każdą maszynę z oferty. Maksymalna liczba punktów dla kryterium  wynosi 15. W Przypadku braku jakiejkolwiek opinii przyznajemy 5 pkt, jak za opinię bardzo dobrą.

Termin składania ofert.

Termin na złożenie oferty wynosi 14 dni od dnia  zamieszczenia  zapytania ofertowego na stronie internetowej gospodarstwa.

W ramach postępowania wyklucza się możliwość udzielenia zamówienia podmiotom powiązanym osobowo lub kapitałowo z zamawiającym.

W przypadku braku złożenia co najmniej dwóch ofert zgodnych z zapytaniem ofertowym postępowanie zostanie unieważnione.

Ofertę należy złożyć w siedzibie gospodarstwa, ul. Młodkowskiego 22 w Mrągowie, kod pocztowy 11-700, lub na pocztę elektroniczną, adres gospryb@onet.eu 

Złożona oferta powinna zawierać co najmniej:

– dane identyfikujące oferenta tj. nazwę i dokładny adres

-opis nawiązujący do opisu przedmiotu zamówienia, wraz z opisem parametrów technicznych  maszyn

– wartość oferty netto/brutto

W przypadku pytań lub wątpliwości prosimy o kontakt pod nr tel. 602 137 076.

 

pobierz