Zapytanie ofertowe – basen do przewozu ryb

Gospodarstwo Rybackie sp. z o.o. w Mrągowie zgłasza się z prośbą o złożenie oferty na:

Baseny do przewozu żywych ryb wraz z instalacją natleniającą

Opis przedmiotu zamówienia:
Przedmiotem zamówienia są baseny z laminatu poliestrowo szklanego do transportu żywych ryb o pojemności do 1700 litrów w ilości 4 szt. wraz z instalacją natleniającą. Baseny o wymiarach : długość 2100/2270, szerokość 1050, wysokość 880/1160 mm. W skład instalacji wchodzą dyfuzory kompletne (ramy natleniające) szt. 4, skrzynka z przepływomierzami, uchwyt montażowy  na 4 butle techniczne do tlenu, węże rozprowadzające tlen, rynna spustowa, elementy montażowe (bez zbiorczej instalacji do napełniania). Prosimy o ofertę nie zawierającą kosztów montażu.

Kryteria oceny ofert – wybór najkorzystniejszej oferty nastąpi w oparciu o następujące kryteria:

L.p. Nazwa kryterium Waga kryterium
 1. Cena netto 90 %
 2. Termin realizacji zamówienia 10%

Wybór oferty nastąpi na zasadzie oceny punktowej. Punkty przyznane za poszczególne kryteria podlegają sumowaniu. Maksymalna ilość przyznanych punktów wynosi 100.

Opis sposobu przyznawania punktacji:

  1. Cena netto oferty:

Znaczenie procentowe kryterium:90 %. Zasady punktacji: liczymy iloraz łącznej wartości netto ceny najniższej oferty do oferty badanej, następnie wynik mnożymy x 100, otrzymany iloczyn mnożymy x wskaźnik procentowy tj. 0,90. Maksymalna liczba punktów 90.

  1. Termin realizacji:

Znaczenie procentowe kryterium : 10 %. Zasady punktacji:  oferta z najkrótszym terminem realizacji otrzyma 10 pkt.

Po upływie terminu składania dokonamy weryfikacji złożonych ofert. O wyniku weryfikacji powiadomimy oferentów drogą mailową.

Termin składania ofert.
Termin na złożenie oferty wynosi 14 dni od dnia dostarczenia i zamieszczenia  zapytania ofertowego na stronie internetowej gospodarstwa .

W ramach postępowania wyklucza się możliwość udzielenia zamówienia podmiotom powiązanym osobowo lub kapitałowo z zamawiającym.

W przypadku braku złożenia co najmniej dwóch ofert zgodnych z zapytaniem ofertowym postępowanie zostanie unieważnione.

Ofertę należy złożyć w siedzibie gospodarstwa, ul. Młodkowskiego 22 w Mrągowie, kod pocztowy 11-700, lub na pocztę elektroniczną, adres gospryb@onet.eu 

Złożona oferta powinna zawierać co najmniej:
- dane identyfikujące oferenta tj. nazwę i dokładny adres
-opis nawiązujący do opisu przedmiotu zamówienia, wraz z opisem parametrów technicznych  przedmiotu zamówienia
- wartość oferty netto/brutto
- termin realizacji zamówienia

W przypadku pytań lub wątpliwości prosimy o kontakt pod nr tel. 602 137 076.

Zapytanie ofertowe
Zapytanie ofertowe