Wyposażenie brygady rybackiej Mrągowo w samochód ciężarowy 4 x 4

Cel operacji:
Podniesienie wartości produktów, tworzenie miejsc pracy, zachęcanie młodych ludzi i propagowanie innowacji na wszystkich etapach łańcucha dostaw produktów w sektorze rybołówstwa i akwakultury.
Planowana operacja będzie zrealizowana w Gospodarstwie Rybackim w Mrągowie i polegać będzie na zakupie nowego samochodu ciężarowego skrzyniowego z podwójną kabiną i napędem 4 x 4 do przewozu ryb dla brygady Mrągowo.

Wyposażenie Gospodarstwa Rybackiego w Mrągowie w nowoczesny samochód ciężarowy wraz z basenami do przewozu żywych ryb

Cel operacji:
1. Podniesienie standardu życia mieszkańców poprzez wsparcie trwałego zatrudnienia.
2. Wspieranie przedsiębiorczości ukierunkowanej na tworzenie lub rozwijanie łańcucha dostaw produktów sektora rybołówstwa i akwakultury.

Planowana operacja będzie zrealizowana w Gospodarstwie Rybackim w Mrągowie, w obiektach hodowli karpia Sorkwity oraz Boże i w brygadach rybackich Mrągowo, Sorkwity i Zgon. W skład operacji wchodzi zakup nowoczesnego samochodu ciężarowego o ładowności 7 ton wraz z czterema basenami do przewozu żywych ryb.

Ochrona zasobów naturalnych i utrzymanie atrakcyjności oraz różnorodności przyrodniczej obszaru

Cel ogólny operacji:
Ochrona zasobów naturalnych i utrzymanie atrakcyjności oraz różnorodności przyrodniczej obszaru. Działania na rzecz ochrony bioróżnorodności lub renaturyzacja zbiorników wodnych i terenów przyległych zniszczonych w wyniku eutrofizacji, działania polegające na walce z kłusownictwem w celu zachowania i zabezpieczenia różnorodności biologicznej oraz działania mające na celu przywracanie lub zabezpieczanie potencjału produkcyjnego sektora rybactwa, lub odtwarzanie pierwotnego stanu środowiska w przypadku szkody spowodowanej działalnością chronionych gatunków zwierząt.

Operacja będzie polegać na zakupie kamery termowizyjnej służącą rybakom brygady Zgon i strażnikom Gospodarstwa do zwalczania kłusownictwa.

Remont i modernizacja magazynu ryb wraz z zakupem samochodu chłodni do transportu ryb

Cel operacji:
Zwiększenie konkurencyjności i rentowności przedsiębiorstw z sektora akwakultury.

Zadaniem operacji jest remont połączony z modernizacją magazynu ryb. W skład remontu wchodzą: Remont basenów ryb żywych, montaż chłodni na odpady, montaż chłodni na ryby i lód, modernizacja chłodni na ryby mrożone, docieplenie budynku, remont dachu, modernizacja wentylacji budynku.

Planowanym efektem operacji będzie podniesienie poziomu dobrostanu ryb oraz zagwarantowanie pracownikom lepszych warunków pracy.

Montaż instalacji fotowoltaicznej w obiekcie hodowli ryb Młynowo

Operacja w zakresie działania 2.3 „Inwestycje produkcyjne w akwakulturę”, w zakresie poddziałania zwiększenie efektywności energetycznej i odnawialne źródła energii w ramach Priorytetu 2 – Wspieranie akwakultury zrównoważonej środowiskowo, zasobooszczędnej, innowacyjnej, konkurencyjnej i opartej na wiedzy, zawartego w Programie Operacyjnym „Rybactwo i Morze”.

Nazwa operacji:
Montaż instalacji fotowoltaicznej w obiekcie hodowli ryb Młynowo.

Cel operacji:
Ochrona i odbudowa wodnej różnorodności biologicznej oraz wspieranie ekosystemów związanych z akwakulturą i promowanie zasobooszczędnej akwakultury.
Projektowana instalacja zaspokoi potrzeby energetyczne obiektu na poziomie ok. 74%.

Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej

„Realizacja lokalnych strategii rozwoju kierowanych przez społeczność” w ramach Priorytetu 4 „Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej”, objętego Programem Operacyjnym „Rybactwo i Morze” z wyłączeniem projektów gruntowych.

Operacja została zrealizowana i dofinansowana ze środków PO Rybactwo i Morze 2014-2020
W ramach operacji zakupiono:
1. Ciągnik rolniczy John Deere
2. Przyczepa 1-osiowa PRONAR
3. Ładowacz czołowy

Wartość dofinansowania ze środków EU wyniosła 80.000,00 zł. Celem zrealizowanej operacji było: podniesienie wartości produktów akwakultury przy zakupie maszyn i urządzeń rolniczych oraz utrzymanie miejsc pracy w obiekcie hodowli materiału obsadowego w obiekcie Sorkwity.

Projekt w ramach Priorytetu 2

Wspieranie akwakultury zrównoważonej środowiskowo, zasobooszczędnej, innowacyjnej,konkurencyjnej i opartej na wiedzy.

Zakupiony samochód – chłodnia do transportu ryb przyczyni się do zwiększenia konkurencyjności i rentowności naszego przedsiębiorstwa w sektorze akwakultury.

Zakupiony samochód został oklejony naklejkami informującymi o przyznanej pomocy unijnej

Celem operacji jest wspieranie atutów środowiska wodnego poprzez przeciwdziałanie kłusownictwu na użytkowanych jeziorach obszaru LSR poprzez zakup jednostki pływającej.

Operacja polegała na zakupie łodzi patrolowej służącą rybakom brygady Zgon i strażnikom Gospodarstwa do zwalczania kłusownictwa.